اصولا بلاگر یعنی کسی که یا نویسنده است و یا نویسنده‌ها رو دوست دارد و میخواهد هم‌رنگ جماعت شود. برای این قشر از جامعه، درست نویسی باید از نان شب هم مهمتر باشد.
قبل از اعلام لینک کانال مد نظر، برای کاهش فشارها به خودم، از همین تریبون استفاده می‌کنم و از جامعه نویسندگی اعلام برائت می‌کنم. عل‌ای‌حال تمام برادران و خواهران نویسنده‌ام را به دنبال کردن کانال "زین قند پارسی" را توصیه می‌کنم.

نکته‌ی که امروز در کانال معرفی شده، مطرح گردیده است:
حشو
حشو یا زیاده‌گویی هم به سلامت و ساختار کلام آسیب می‌زند، هم موجب طولانی شدن جمله و درازنویسی می‌شود. از جمله موارد حشو، آوردن دو کلمه هم‌معنا با یکدیگراست.
سنگ حجرالاسود ـ نادرست
حجرالاسود ـ  درست
شب لیله‌القدر ـ نادرست
لیله‌القدر ـ درست
خاندان بنی‌ هاشم ـ  نادرست
بنی هاشم ـ درست
مفید فایده ـ نادرست
مفید ـ  درست
ابوی من ـ  نادرست
ابوی ـ  درست

 @qande_parsi