بچه ها اگرشهرسقوط کرد نگران نباشید، دوباره فتح میکنیم. مراقب باشید ایمانتان سقوط نکند.
شهیدجهان آرا