فقط پاسخ کاربران (شاید به ظاهر کاربر) به سوال پایین تصویر، سمت چپ

تا صداقت نباشه، اعتمادی هم در کار نیست!

امتیازدهی بی اساس به یک کالا، آخرت رو هم بی اساس میکنه!