روزنامه شرق با حاتمی کیا گفت‌وگو کرده، مشرق نیوز هم گفت‌وگو رو کار کرده...