اگر از قبض نمی ترسیم از خدا بترسیم

در حالی که یکی از اهداف طرح هدفمندی یارانه ها جلوگیری از مصرف زیاد بود، هنوز هم سرانه مصرف انرژی در کشور ایران سه برابر متوسط جهانی و 13 برابر ژاپن است. مصرف سرانه انرژی در کشور ایران پنج برابر اندونزی، چهار برابر هند و کانادا، دو برابر چین، 13 برابر ژاپن و هشت برابر اروپا است. از آن جایی که آثار اجتماعی اسراف در حوزه هنجاری بسیار زیاد و تأثیرگذار است، خداوند از مومنان می خواهد که همواره اعتدال و میانه روی در امور را سرلوحه خویش قرار دهند و با اسراف خویش موجبات تباهی و فساد در جامعه و زمین را فراهم نیاورند. (شعراء/ 152)

منبع: هفته نامه صبح صادق / شماره 592