شاخ فقط شاخ‌های بیان، خدا کنه که "زردها" این فضا رو اشغال نکنند.