علی‌دوستی تو تار و پود این ملته، امثال ترانه خانوم هم این رو تو تاریخ ثبت کردند.