آن کس که سخن و عملش یکی باشد، نجات یافته است.
امام جعفر صادق (ع)