مشکل اینجاست که خر دولت از انتخابات گذشته و دیگه نیازی به رضایتمندی مردم نداره
مجلس کجاست؟