رنگ خدایی (بپذیرید! رنگ ایمان و توحید و اسلام؛) و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟! و ما تنها او را عبادت می کنیم.

سوره مبارکه بقره، آیه شریفه ١٣٨
via iQuran