حکومتی که می‌تواند تنگه هرمز و باب المندب را ببندد، آیا نمی‌تواند تنگه واردات را ببندد...
#گردن_کلفتر_از_ترامپ