تنگه ابوقریب نه یک فیلم است و نه یک مستند! نه داستانی تحویل می‌دهد و نه اطلاعات میدانی از مسائل پیرامون تنگه ابوقریب.

تنگه ابوقریب صرفا ویدیویی است که صحنه‌های از جنگ را به تصویر می‌کشد.

صدالبته که از حیث اینکه یاد شهدا رو زنده نگهداشته، قابل تقدیر و ستایشه.


بعدا نوشت:

توییت حسین دهباشی (بر مبنای توضیحات کانال وی، اندکی تاریخ پژوه است و مستندنگار):