و پیامبر ( در روز قیامت از روی شکایت ) می گوید: «پروردگارا! قوم من این قرآن را رها کردند».

سوره مبارکه فرقان - آیه شریفه ٣٠