وقتی به خودم می‌نگرم، هر جور حساب می‌کنم می‌بینم که فایده این بنده خدا، دستکم از من یکی که بیشتره 😂
یعنی برم تو این کار؟ 🤔