+ رئیس ایسپا آمارهایی از دین داری مردم مطرح کرده است که می‌شود در اینجا خواند