بچه های "کبریت" به مناسبت تولد جناب حافظ رفتن سراغ مردم و باهاشون مصاحبه کردن. خروجی این مصاحبه این هستش که شناخت حافظ غالبا اسمیه و مردم چیز زیادی از اشعار حافظ نمیدونن.
 


به نظرم با ولنگاری فرهنگی امروز کشور، آشنایی با همچین موضوعاتی توقع زیاد و بی جای هستش که از نسل فعلی داریم.
آیا بمباران خبری روزانه، سیستم آموزشی معیوب، مشکلات اقتصادی، کمبود مطالعه و مسائلی دیگری که نهایتا باعث سبک زندگی فعلی ما شده، برای اینکه بگویم حافظ خداحافظ، کافی نیست؟!

آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست
عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی