وقتی روی نقشه تخت، بیضی میکشی تا بگی سه بعدیه! ...
طبق این طرح، در حلقه مرکزی، ما در بخش شرقی کشور به نسبت بخش غربی، از برد بیشتری بهره مندیم که کارشناسا رو هم دچار سردرگمی کرده! علت این تفاوت برد چیه؟ شاید به خاطر وجود حزب الله در سمت غرب کشورمون، اونجا رو بیخیال شدیم!