جدیدا وقتی میرم خرید,حس میکنم آمریکاییم! چون هیچ غلطی نمیتونم بکنم!