اینا چرا شبیه بازی‌های کامپیوتری شدن (منظور عکسه)؟ نکنه همه چیز کامپیوتریه؟