کانال یک مجموعه نرم افزاری، خبری رو کار کرده به این صورت: قلم میرزا در رقابت جهانی گرانشان ۲۰۱۷، در بخش اصلی و دسته‌ی قلم‌های عربی، مقام دوم را کسب کرد. امسال این رقابت مقال اول و سوم نداشت.

این خبر در نگاه اول، برای مخاطب خنده دار جلوه میکنه و نهایتا مخاطب به این میرسه که:" یعنی چی مقام اول و سوم نداشت! مسخره کردید!"...
احتمال میدم که این دوم شدن بدون مقام اولی و سومی، حتما دلیل منطقی داره، دستکم میتونه اینجوری باشه که برای هر مقام، مولفه های تعریف شده و قلم میرزا، مولفه‌های مقام دوم رو داشته. علی‌ای‌حال چرا با ندادن توضیحات بیشتر، باعث بشیم که دیگران قضاوت نابجا داشته باشند؟ توضیح بیشتر، زمانی بیشتری رو میگیره اما از سوء تفاهمات که ریشه اغلب مشکلاته جلوگیری میکنه... توضیحات رو از هم دریغ نکنیم... دیگران رو بدگمان نکنیم... خدایا من را ببخش اگر باعث بدگمانی افرادی شده‌ام

اللهُمَّ اغْفِر لِلْمُؤمِنینَ وَ الْمُؤمَناتِ وَ الْمُسلِمینَ وَ الْمُسْلِماتِ