چه انتظارعجیبی! نه زحمتی نه وفایی فقط نشسته و گفتیم خدا کند که بیایی! یاصاحب...