یکصد تناقض در کتاب مقدس مسیحیان

1.چه کسی داود را واداشت تا مردان جنگی اسرائیل را بشمارد؟
• خدا(دوم سموئیل1:24)
• شیطان(اول تواریخ ایام1:21)

2.در آن شمارش چند مرد جنگی در اسرائیل یافت شدند؟
• هشتصدهزار(دوم سموئیل9:24)
• یک میلیون و صدهزار(اول تواریخ ایام 5:21)

3.چند مرد چنگی در یهودا بودند؟
• پانصدهزار(دوم سموئیل9:24)
• چهارصد و هفتاد هزار (اول تواریخ ایام 5:21)

4.خدا فرستادۀ خود را به سوی داود فرستاد تا او را از چند سال قحطی خبر دهد؟
• هفت (دوم سموئیل:13:24)
• سه (اول تواریخ:2112)

5.اخزیا در چند سالگی به حاکمیت اورشلیم رسید؟
• بیست و دو(دوم پادشاهان8:26)
•    چهل و دو(دوم تواریخ:2:22)

6. یهویاقیم وقتی به پادشاهی اورشلیم رسید چند سال سن داشت؟
• هجده(دوم پادشاهان8:24)
•    هشت (دوم تواریخ9:36)

7.او چه مدت بر اورشلیم حکومت کرد؟
• سه سال(دوم پادشاهان8:24)
•    سه سال و ده روز(دوم تواریخ9:36)

8.فرماندۀ مردان نیرومند داود نیزۀ خویش را برداشت و چند نفر را همزمان کشت؟
• هشتصد(دوم سموئیل8:23)
•    سیصد(اول تواریخ11:11)

9. داود کی صندوقچۀ عهد را به اورشلیم آورد؟ پیش از شکست دادن فلسطینیها یا بعد از آن؟(دوستان توجه کنید که مترجم محترم عهد عتیق واژۀ philistines را که به معنای انسان هرز و بیفرهنگ است به فلسطینی(paletinian) ترجمه کرده است!)
• بعد(دوم سموئیل 5 و 6)
•    قبل(اول تواریخ 13 و 14)

10.خدا به نوح گفت چند جفت از حیوانات پاک را داخل کشتی قرار دهد؟
• دو(پیدایش19:6و20)
• هفت(پیدیش2:7) اما با این وجود فقط دو جفت وارد کشتی شدند!(پیدایش7: 9-8)
البته این مورد بیشتر یک نقص در کتاب است تا تناقض زیرا نشانگر نافرمانی بیدلیل نوح است! جالب اینکه عمل خودسرانۀ نوح(!) در بخش دیگری عین فرمان خدا فرض شده است!11. وقتی داود، پادشاه موآبی ها را شکست داد چند سرباز سواره به اسیری گرفت؟
• هزار و هفتصد (دوم سموئیل4:8)
•    هفت هزار(اول تواریخ4:18)

12.سلیمان چند اصطبل برای اسبان داشت؟
• چهل هزار(اول پادشاهان26:4)
• چهارهزار(دوم تواریخ25:9)

13.در سال چندم سلطنت آسا، بعشا پادشاه اسرائیل مرد؟
• بیست و ششم(اول پادشاهان33:15 – 8:16)
•    تا سال سی و ششم زنده بود(دوم تواریخ1:16)

14. سلیمان چند سرکارگر برای کار ساختن معبد تعیین کرد؟
• سه هزار و ششصد(دوم تواریخ2:2)
• سه هزار و سیصد(اول پادشاهان16:5)

15. دریاچه ای که سلیمان ساخت گنجایش چند بَت را داشت؟
• دوهزار(اول پادشاهان26:7)
•    بیش از سه هزار(دوم تواریخ5:4)

16.از یهودیانی که از اسارت بابلیها آزاد شدند چند نفر از بنی قحت موآب بودند؟
• دوهزار و هشتصد و دوازده(عزرا6:2)
•    دوهزار و هشتصد و هجده(نحمیا11:7)

17.چند نفر از بنی زنو بودند؟
• نهصد و چهل و پنج(عزرا8:2)
•    هشتصد و چهل و پنج(نحمیا13:7)

18.چند تن از بنی ازجد بودند؟
• هزار دویست و بیست و دو(عزرا2 :12)
•    دو هزار و سیصد و بیست و دو(نحمیا17:7)

19.از بنی عادین چند نفر بودند؟
• چهارصد و پنجاه و چهار(عزرا15:2)
•    ششصد و پنجاه و پنج(نحمیا20:7)

20.چند نفر از بنی حاشوم بودند؟
• دویست و بیست و سه(عزرا19:2)
• سیصد و بیست و هشت(نحمیا22:7)

از فرزندان بین نیل و عای چند تن بودند؟
• دویست و بیست و سه(عزرا28:2)
•    صد و بیست و سه(نحمیا32:7)

22. کتاب عزرا64:2 و نحمیا 66:7 توافق دارند که تمامی جماعت با هم 42360 نفر بودند. تا زمانی که ارقام جمع نشده اند ههمه چیز نزدیک است. مجموعی که از هر دو کتاب به دست می اید چنین است:
• 29818(عزرا)
•    31089(نحمیا)

23. خوانندگانی(!) که جماعت را همراهی میکردند چند نفر بودند؟
• دویست(عزرا:65:2)
•    دویست و چهل و پنج(نحمیا67:7)

24. نام مادر پادشاه ابیا، چه بود؟
میکایا دختر اورینیل(دوم تواریخ13:2)
معکه دختر آبشالوم(دوم تواریخ20:11)
آبشالوم فقط یک دختر به نام تامار داشت(دوم سموئیل27:14)

25. آیا یوشع و یهودیان(اسرائلیان) اورشلیم را گرفتند؟
• بله(یوشع23:10 و 40)
•    خیر(یوشع53:15)

26. چه کسی پدر یوسف(جوزف) شوهر مریم بود؟
• یعقوب(متی:16:1)
•    هالی(لوقا23:3)

27. عیسی از نسل کدام پسر داود بود؟
• سلیمان(متی:6:1)
•    ناتان(لوقا31:3)

28.پدر سالتیئیل چه کسی بود؟
• یکنیا(متی12:1)
•    نیری(لوقا27:3)

29. کدام فرزند زروبابل از اجداد عیسی مسیح بود؟   
• ابیهود(متی13:1)
•    ریسا(لوقا27:3) اما هفت فرزند زروبابل عبارتند از: 1.مشلام، 2.حننیا، 3.حشوبه، 4.اهل، 5.برخیا، 6.حسدیا و 7.یوشب حسد(اول تواریخ19:3 و 20) دو اسم ابیهود و ریسا در بین این هفت اسم وجود ندارند!!

30.پدر عزیا چه کسی بود؟
• یورام(متی8:1)
•    امصیا(دوم تواریخ1:26)

31.پدر یکنیا چه کسی بود؟
• یوشیاه(متی11:1)
•    یهویاقیم(اول تواریخ16:3)

33. از تبعید بابلی تا مسیح چند نسل وجود داشت؟
• متی میگوید چهارده(متی17:1)
• اما یک شمارش دقیق از نسلها میگوید سیزده(متی12-16:1)

33. پدر صالح چه کسی بود؟
• قینان(لوقا3: 36-35)
•    ارفکشاد(پیدایش12:2)

34.آیا یحیای تعمید دهند همان الیاس موعود است؟
• بله(متی14:11 و17: 13-10)
•    خیر(یوحنا1: 21-19)

35.آیا قرار بود تخت داود به عیسی عطا شود؟
• بله، زیرا فرشته گفت(لوقا32:1)
•    خیر، زیرا او از نسل یهویاقیم بود(نگاه کنید به متی1:11 و اول تواریخ16:3) و یهویاقیم مورد لعن خدا بود پس هیچیک از فرزندانش نمیتوانستند بر تخت داود بنشینند(ارمیا30:36)

36.عیسی با چند حیوان به سوی اورشلیم راند؟
• یک، یک کره اسب(مرقس7:11 لوقا35:19) و انها کره اسب را برای عیسی آوردند و لباسهایشان را بر ان انداختند و عیسی بر آن سوار شد.
•    دو، یک گره اسب و یک الاغ(متی7:21) آنها کره اسب و الغ را آوردند و لباسهای خود را بر ان انداختند و عیسی بر آن نشست.

37.شمعون پطروس چگونه فهمید که عیسی، همان مسیح است؟
• با الهام بهشتی(متی17:16)
•    برادرش آندریاس به او گفت(یوحنا41:1)

38عیسی اولین بار کجا شمعون پطروس و آندریاس را ملاقات کرد؟
• دریای جلیله(متی4: 22-18)
•    بر سواحل رود اردن(یوحنا42:1) بعد از آن عیسی تصمیم گرفت به جلیله برود(یوحنا43:1)

39. عیسی وقتی یانیریوس را دید دختر یانریوس مرده بود؟
• بله، متی18:9 نقل میکند که او گفت دخترم مرده است.
•    خیر،مرقس23:5 نقل میکند که گفت دخترم در حال مرگ است.

40. آیا عیسی به مریدانش اجازه داد در مسافرت کفش بپا کنند؟
• بله(مرقس8:6)
•    خیر(متی10:10 و لوقا3:9)

41.آیا هرودیس فکر میکرد که عیسی، یحیای تعمیددهنده است؟
• بله(متی2:14)
•    خیر(لوقا9:9)

42.آیا یحیای تعمیددهنده، عیسی را پیش از تعمیدش، شناخت؟
• بله(متی3: 14-13)
•    خیر(یوحنا1: 32,33)

43.آیا یوحنای تعمیددهنده عیسی را بعد از تعمیدش شناخت؟
• بله(یوحنا:1: 32,33)
•    خیر(متی2:11)

44. بر اساس انجیل یوحنا، عیسی در مورد شهادت دادن بخودش چه گفت؟
• اگر من دربارۀ خودم شهادت بدهم شهادت من اعتباری نخواهد داشت(یوحنا31:5)
•    من حتی بر خودم شهادت بدهم شهادتم معتبر است(یوحنا14:8)

45.آیا وقتی عیسی وارد اورشلیم شد، در همان روز معبد را پاک کرد؟
• بله(متی12:21)
•    خیر. او به دخال معبد رفت و به اطراف نگاه مرد اما از آنجایی که خیلی دیر بود کاری نکرد. در عوض او به بیت عنیا رفت و شب را گذراند و روز بعد معبد را پاک کرد(مرقس11: 17-1)

46.اناجیل میگویند، عیسی یک درخت انجیر را نفرین کرد. آیا درخت فوری یکمرتبه شد؟
• بله(متی19:21)
•    خیر، در مدت یک شب پژمرده شد.(مرقس20:11)

47.آیا یهودا، عیسی را بوسید؟
• بله(متی26: 50-48)
•    خیر، یهودا نتوانست به اندازۀ کافی به عیسی نزدیک شود تا او را ببوسد.(یوحنا18: 12-3)
•   

48.عیسی در رد پطروس چه گفت؟
• پیش از بانگ خروس سه مرتبه منرا انکار میکنی(یوحنا38:13)
•    پیش از آنکه خروس دو بار بخواند منرا انکار میکنی (مرقس30:14 و نیز 72:14)

49.آیا عیسی خود صلیب را حمل کرد؟
• بله(یوحنا17:19)
•    خیر(متی27: 32-31)

50.آیا عیسی پیش از پاره شدن پردۀ معبد مرد؟
• بله(متی27: 51-50 ؛ مرقس15: 38-37)
•    خیر. پس از پاره شدن پرده، عیسی با صدایی بلند گفت «ای پدر! روح خود را به دستهای تو میسپارم» و مرد(لوقا:23: 46-45)

51.عیسی مخفیانه ای گفت؟
• خیر. به کسی مخفیانه چیزی نگفته ام.(یوحنا20:18)
•    بله. او به زبان داستان و مثل مردم را تعلیم میداد ولی وقتی با شاگردانش تنها میشد معنی تمام انها را به ایشان میگفت(مرقس34:4) شاگردان از او پرسیدند که چرا همیشه داستانهایی میگویی که درکش مشکل است.او گفت قدرت درک اسرار ملکوت خدا فقط به شما اعطا شده است.(متی13: 11-10)

52. عیسی در ششمین ساعت روز به صلیب کشیدنش کجا بود؟
• بر روی صلیب(مرقس23:15)
•    در دادگاه پیلاطوس(یوحنا14:19)

53.اناجیل میگویند دو دزد را با عیسی به صلیب کشیدند. آیا هر دو دزد عیسی را مسخره میکردند؟
• بله(مرقس32:15)
•    خیر. یکی عیسی را مسخره میکرد، دیگری از عیسی حمایت میکرد(لوقا43:23)

54.آیا عیسی در همان روز مصلوب شدن به بهشت صعود کرد؟
• بله. او به دزدی که از او حمایت میکرد، گفت امروز تو با من در بهشت خواهی بود.
•    خیر.او دو روز بعد به مریم گفت هنوز نزد پدرم به بالا نرفته ام(یوحنا17:20)

55. زمانی که شانول در راه دمشق بود، او یک نور دید و صدایی شنید،آیا کسانی که با او بودند هم صدا را شنیدند؟
• بله(اعمال رسولان7:9)
•    خیر(اعمال رسولان9:22)

56.وقتی شانول نور را دید به به زمین افتاد آیا همسفران او نیز به زمین افتادند؟
• بله(اعمال پیامبران14:26)
•    خیر(اعمال رسولان7:9)

57.آیا صدا به شانول گفت که موظف است چه بگوید؟
• بله(اعمال رسولان:26: 18-16)
•    خیر.صدا به شانول دستور داد به شهر دمشق برود و در آنجا او انچه باید بگوید میگوید.(اعمال رسولان7:9 , 10:22)

58. وقتی اسرائیلیان در شطیم ساکن شدند، با دختران موآب زنا کردند. خداوند آنها را دچار وبا کرد. چند نفر از این وبا مردند؟
• بیست و چهار هزار(اعداد1:25و 9)
•    بیست و سه هزار(اول قرنتیان8:10)

59.چند نفر از اعضای خانۀ اسحاق به مصر آمدند؟
• هفتاد دعوت(پیدایش 4 و 27)
•    هفتاد و پنج دعوت(اعمال رسولان14:7)

60.یهودا با پول خونی که از خیانت به عیسی گرفته بود چه کرد؟
• یک مزرعه خرید(اعمال رسولان18:1)   
•    پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد، پس آنها از پول برای خریدن زمینی که در ان غریبان را دفن کنند استفاده کردند.(متی5:27)

61. یهودا چگونه مرد؟
• پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود(متی5:27)
•    او با پولی که از بابت اجرت شرارت خود دریافت نمود قطعه زمینی خرید و در آن با سر سقوط کرد و از میان پاره شد و تمام روده هایش بیرون ریخت(اعمال رسولان18:1)

62. چرا مزرعه(زمین)، مزرعۀ خون نامیده شد؟
• زیرا روحانیان آن را با پول خونبها خریدند(متی8:27)
•    زیرا مرگ خونین یهودا در انجا بود(اعمال رسولان19:1)

63.چه کسی جان خود را در راه کفاره فدا کرد؟
• چون پسر انسان نیامده است تا مخدوم شود بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد(مرقس45:10)عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد(اول تیموتاوس2: 6-5)
•    شریران‌ فدیه‌ عادلان‌ می‌شوند و خیانتکاران‌ به‌ عوض راستان(امثال18:21)

64.آیا قانون موسی مفید است؟
• بله.تمام کتاب مقدس...مفید است...(دوم تیموتاوس16:3)
•    خیر. پس قانون اولیه به این علت که بی اثر و بی فایده بود لغو گردید(نامه به عبرانیان18:7)

65.بالای صلیب عیسی چه نوشته بودند؟
• این است عیسی پادشاه یهود(متی37:27)
• پادشاه یهود(مرقس26:15)
• این است پادشاه یهود(لوقا38:23)
•    عیسای ناصری پادشاه یهود(یوحنا19:19)

66.آیا هرودیس یحیای تعمید کننده را کشت؟   
• بله(متی5:14)
•    خیر. هرودیا،همسر هرودیسمیخواست او را بکشد ولی هرودیس میدانست که او مرد مقدسی است و از او حمایت میکرد(مرقس20:6)

67.در لیست دوازدهگانه نام دهمین شاگرد عیسی چه بود؟
• تدّی(متی10: 4-1؛ مرقس3: 19-13)
•    یهودا پسر یعقوب.بنا بر اسامی نوشته شده در انجیل لوقا(لوقا6: 16-12)

68.عیسی در مسیر خود مرد باجگیری را دید که در محل وصول باج و خراج نشسته بود و به او گفت که پیرو او شود.نام او چه بود؟
• متی(متی9:9)
•    لاوی(مرقس14:2 ؛ لوقا27:5)

69.عیسی در روز قبل از عید پسح مصلوب شد یا روز بعد آن؟
• بعد(مرقس14: 17-12)   
•    قبل. قبل از جشن عید پسح(یوحنا1) یهودا شب بیرون رفت(یوحنا30:13) سایر مریدان گمان کردند که او برتی خرید تدارکات جشن پسح بیرون میرود(یوحنا29:13) زمانی که عیسی توقیف شد، یهودیان وارد کاخ نشدند که نجس نشوند تا بتوانند در مراسم عید پسح شرکت کنند.(یوحنا28:18) زمانی که داوری بر ضد عیسی به قطعیت رسید، ششمین ساعت از روز تدارک جشن پسح بود.(یوحن14:19)

70.عیسی برای ممانعت از مصلوب شدن از پدر خواهش کرد؟
• بله(متی39:26 ؛ مرقس36:14 ؛ لوقا42:22)
•    خیر(یوحنا27:12)

71.در اناجیلی که میگویند عیسی برای اجتناب از صلیب دعا کرد، چند مرتبه او از بین مریدانش بیرون امد تا دعا کند؟
• سه(متی26: 46-36)
•    یک. اشاره به دومرتبه دیگر دندارد.(لوقا22: 46-39)

72. متی و مرقس هر دو میگویند عیسی سه مرتبه، بیرون رفت و دعا کرد. عبارات مرتبۀ دوم چه بود؟
• مرقس عباراتات را نمی آورد ولی میگوید کلمات با کلمات مرتبۀ اول یکسان بود(مرقس39:14)
•    متی عبارات را میگوید و میتوانیم ببینیم که با دعای اول یکسان نیست.(متی42:26)

73.افسر رومی وقتی عیسی مرد چه گفت؟
• بدرستی که این مرد بیگناه بود(لوقا47:23)
•    بدرستی که این مرد فرزند خدا بود(مرقس39:15)

74. زمانی که عیسی گفت خدای من خدای من، چرا مرا ترک میکنی؟ به چه زبانی سخن میگفت؟
• عبری:حرفها عبارت بودند ازالوی الوی ...(متی46:27)
•    آرامی:حرفها عبارت بودند ازالوی الوی ...(مرقس34:15)

75.بر اساس اناجیل، آخرین کلمات عیسی پیش از مرگ چه بودند؟
• پدر روح خود را به دستهای تو میسپارم(لوقا46:23)
•    تمام شد(یوحنا30:19)

76.وقتی عیسی وارد کفرناحوم شد غلام افسر رومی را شفا داد.آیا افسر شخصا برای درخواست اینکار پیش عیسی رفت؟
• بله(متی5:8)
•    خیر. او چند تن از بزرگان یهود را به همراه دوستش فرستاد(لوقا3:7 ,6)

77.
• به آدم گفته شده بود اگر میوۀ ممنوعه را بخورد در همان روز خواهد مرد(پیدایش17:2)
•    آدم میوه را خورد و به زندگی تا زمان پیری در سن 930 سالگی ادامه داد!(پیدایش5:5)

78.
• خداوند تصمیم گرفت عمر بشر را به 120 سال محدود کند(پیدایش3:6)
•    بسیاری از مردم بعد از ان متولد شدند که بیش از 120 سال عمر کردند. ارفکشاد 438 سال زندگی کرد. پسرش شالح(صالح؟) 433 سال زندگی کرد.پسرش عابر 464 سال زندگی کرد ... (پیدایش11: 16-12)

79. به غیر از عیسی کسی دیگری هم به بهشت صعود کرده است؟
• خیر(یوحنا13:3)
•    بله. ایلیا با یک گردباد به بهشت صعود کرد.(دوم پادشاهان11:2)

80. وقتی داود به خانۀ خدا رفت و نان مقدس را خورد کاهن اعظم چه کسی بود؟
• ابیاتار(مرقس26:2)
•    اخیملک، پدر ابیاتار(دوم سموئیل1:1؛ 20:22)

81.آیا جنازۀ عیسی را بر طبق مراسم تدفین یهود،در پارچۀ کتانی و داروهای معطر پیچیدند؟
• بله و شاگردان مؤنثش شاهر تدفین بودند(یوحنا19: 40-39)
•    خیر، عیسی به سادگی در نخهای کفن پیچیده شد سپس زنان روغن مالی کردن بدن او داروهای معطر خریدند.(مرقس1:16)

82.چه زمانی زنان داروهای معطر را خریدند؟
• پس از پایان روز شنبه(سبت)(مرقس1:16)
•    پیش از شنبه. زنان ادویه و روغن مهیا کردند سپس در روز شنبه بر طبق دستور خدا آرام گرفتند(لوقا55:23 تا 1:24)

83. در چه زمانی زنان به زیارت قبر رفتند؟
• سپیده دم (متی1:28)
•    بعد از طلوع آفتاب(مرقس2:16)

84.هدف زنانی که به مقبره رفتند چه بود؟
• برای روغن مالی کردن بدن عیسی با داروهای خوشبو(مرقس1:16 ؛ لوقا55:23 تا 1:24)
• برای دیدن مقبره.چیزی در مورد ادویه اینجا نیامده است(متی1:28)
•    بدون دلیل خاص. در این انجیل پیش از شنبه پیچیدن در پارچۀ کتانی با ادویه پیش از شنبه انجام شده است(یوحنا1:20)

85.سنگ بزرگی بر مدخل مقبره قرار داشت.وقتی زنان رسیدند سنگ کجا بود؟
• آنها دیدن که سنگ عقب رفته است(مرقس4:16)آنها دیدند که سنگ از سر قبر غلطانیده شده است(لوقا2:24) آنها دیدند سنگ جلوی قبر برداشته شده است(یوحنا1:20)
•    وقتی زنان نزدیم شدند یک فرشته از سوی بهشت، سنگ را به کناری غلطانیده و با زنان زنان سخن گفت.متی شهادت میدهد که زنان کنار رفتن سنگ را دیدند(متی28: 6-1)

86.آیا کسی به زنان گفت که چه بر سر عیسی امده است؟
• بله.مرد جوانی بالباس سفید(مرقس5:16) بعدا" دو مرد با لباس درخشنده ، دیدند که سخنان فرشتگان را شرح دادند(لوقا4:24و 24:23)یک فرشته-همان که سنگ را تکان داد(متی2:16)در هر مورد به زنان گفته شد که عیسی پس از مرگ صعود کرده است(متی7:28؛ مرقس6:16؛ لوقا5:24 تبصره)
•    خیر.مریم کسی را ندید و در حالی که میگفت «آنها خدا را به بیرون از مقبره بردند و ما نمیدانیم او را کجا گذاشته اند» برگشت (یوحنا2:20)

87.مریم کی برای اولین بار عیسای زنده شده را دید؟ و عکس العملش چه بود؟
• مریم و دیگر زنان عیسی را در حین برگشت از اولین و تنها دیدارشان از مقبره دیدند.آنها در مقابل او افتاده بر او سجده کردند(متی9:28)
•    مریم در دومین دیدارش از مقبره، عیسی را بیرون از مقبره دید.وقتی او عیسی را دید او را نشناخت. او را با باغبان اشتباه گرفت.او حتی فکر میکرد بدن عیسی رت بخ جایی برده اند و او میخواست بداند کجا. اما زمانی که عیسی نامش را گفت او فورا" او را شناخت و او را معلم خطاب کرد عیسی به او گفت به من دست نزن...(یوحنا11:20 تا 17)

88.راهنمایی عیسی برای شاگردانش چه بود؟
• به برادران من بگوئید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید(متی10:28)
• پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا میروم(یوحنا17:20)

89.شاگردان چه موقع به جلیله برگشتند؟
• بیدرنگ، زیرا آنها دیدند که عیسی به جلیله رفته است هر چند با شک.(متی17:28) این دوره از شک و تردید نباید پافشاری شود.
•    بعد از حداقل 40 روز.آنروز سرشب شاگردان هنوز در اورشلیم بودند(لوقا33:24) عیسی بر ایشان ظاهر شد و بدانها گفت تاوقتی که به قدرت از اعلی آراسته شوید در شهر بمانید(لوقا49:24) او در مدت چهل روز بارها بر ایشان ظاهر شد(اعمال رسولان3:1) و آنها را تشویق کرد اورشلیم را ترک نکنند بلکه منتظر وعده باشند(اعمال رسولان4:1)

90.مدیانیان، یوسف را به چه کسی فروختند؟   
• به اسماعیلیان(پیدایش28:37)
•    به فوطیفار،که خواجۀ فرعون بود(پیدایش36:37)

91.چه کسی یوسف را به مصر آورد؟
• اسماعیلیان یوسف را خریدند و یوسف را به مصر آوردند(پیدایش28:37)
• مدینیان او را در مصر (آورده و) فروختند(پیدایش36:37)
•    یوسف به برادرانش گفت کم برادرتان، یوسف، هستم همان کسی که در مر او را فروختید(پیدایش4:45)

92.خدا فکرش را عوض میکند؟   
• بله. سخن خدا به سموئیل:« پشیمان شدم که شاؤل را پادشاه ساختم زیرا از پیروی من برگشته، کلام مرا بجانیاورده است»(اول سموئیل10:15و11)
• خیر. خدا دروغ نمی گوید، و تغییر به ارادۀ خود نمی دهد زیرا او انسان نیست که به ارادۀ خود تغییر دهد.(اول سموئیل29:15)
بله، خداوند پشیمان شده بود که شاؤل را بر اسرائیل پادشاه ساخته بود(اول سموئیل35:15)
توجه کنید که سه مورد بالا سه نقل قول از یک قسمت از یک کتاب هستند! در مجموع کتاب مقدس نشان میدهد که خداوند در چند مورد دیگر نیز نظر خود را تغییر داده است:
1. و خداوند  پشیمان‌ شد که‌ انسان‌ را بر زمیـن‌ ساخته‌ بود، و در دل‌ خود محزون‌ گشت(پیدایش6:6) و خداوند  گفـت‌: «انسـان‌ را که‌ آفریـده‌ام‌، از روی‌ زمین‌ محو سازم‌، انسان‌ و بهایم‌ و حشرات‌ و پرندگان‌ هوا را، چونکه‌ متأسف‌ شدم‌ از ساختن‌ ایشان»(پیدایش7:6)
2. پس‌ خداوند  از آن‌ بدی‌ که‌ گفته‌ بود که‌ به‌ قوم‌ خود برساند، رجوع فرمود(خروج14:32)
3. و بسیاری از موارد مشابه!93.کتاب مقدس میگوید که هر معجزۀ موسی و هارون که ثابت میشد جادوگران مشابه آن را میاوردند سپس فتح نمایان آمد:
• موسی و هارون هر چه آب در دسترس بود به خون تبدیل کردند(خروج7: 21-20)
•    جادوگران مشابه انرا انجام دادند!(خروج22:7) این ممکن نیست!چون دیگر آبی وجود نداشت تا بخواهد به خون تبدیل شود.

94.چه کسی جالوت را کشت؟
• داود(اول سموئیل17: 23,50)
•    الحنان(دوم سموئیل19:21)

95.چه کسی شاول را کشت؟
• شاول شمشیر خود را برداشته... شاول مرد(اول سموئیل31: 6-4)
•    یک عمالقه ای او را کشت(دوم سموئیل1: 16-1)

96.آیا هر کسی گناه میکند؟
• بله. هیچکس نیست که گناه نکند(اول پادشاهان46:8؛ همچنین دوم تواریخ36:3؛ مثلها9:20؛ جامعه20:7؛ و اول یوحنا810:1)
• خیر. مسیحیان واقعی به هیچ وجه نمیتوانند گناه کنند، زیرا آنها فرزندان خدا هستند. هز کس باور دارد که عیسی پسر خداست، فرزند خداست(اول یوحنا1:5) ما باید فرزندان خدا خوانده شویم و بنابراین چنین هستیم(اول یوحنا1:3) هر که محبت دارد فرزند خدا است(اول یوحنا7:4) هر که فرزند خدا است نمی تواند در گناه زندگی کند ، زیرا ذات الهی در او است و نمی تواند در گناه بسر برد ، زیرا خدا پدر اوست(اول یوحنا9:3)
 اما سپس وارونه، بله اگر بگوئیم که بی گناه هستیم خود را فریب می دهیم و از حقیقت دوریم.(اول یوحنا8:1)

97. چه کسی باید بار چه کسی را حمل کند؟
• بارهای یکدیگر را حمل کنید و به این طریق قانون مسیح را بجا خواهید آورد.(غلاطیان2:6)
•    هر کس باید متحمل بار خود باشد.(غلاطیان5:6)

98. عیسی پس از رستاخیزش بر چند تن از شاگردان ظاهر شد؟
• دوازده(اول قرنتیان5:15)
• یازده(متی27: 5-3؛ و اعمال رسولان1: 26-9، همچنین نگاه کنید به متی16:28 تبصره؛ لوقا9:24؛ لوقا3:3)

99.عیسی سه روز بعد از غسل تعمید را در کجا به سر برد؟
• بعد از تعمید، فوراً روح خدا او را به بیابان برد. او مدت چهل روز در بیابان بود...(مرقس1: 13-12)
•    روز بعد از تعمید، عیسی دو شاگرد انتخاب کرد. روز دوم عیسی به حلیله رفت-د شاگرد بیشتر. روز سوم:عیسی در جشن عروسی در قانای جلیل حضور داشت(نگاه کنید به یوحنا35:1؛ 43:1 2: 11-1)

100.آیا زندگی کودکی عیسی در اورشلیم در خطر بود؟
• بله، لذا یوسف او را به مصر فرار داد و تا زمان مرگ هرودیس در آنجا ماند(متی2: 23-13)
•    خیر خانواده به هیچ جایی نگریخت. آنها با آرامش کودک را،طبق سنت یهودیان، به معبد اورشلیم پیشکش کردند و به جلیله بازگشتند(لوقا2: 40-21)